DpS Náměšť nad Oslavou

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb.  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.  

1. Název 
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace   

2. Důvod a způsob založení 
Organizace vznikla na základě rozhodnutí Kraje Vysočina o rozdělení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, ze dne 23. září 2003, schváleného usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 256/04/2003/ZK, a je jednou z jeho nástupnických organizací.  

V Jihlavě dne 10. října roku 2003 byla podepsána tehdejším hejtmanem Františkem Dohnalem zřizovací listina Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace. Listina byla vydána podle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace poskytuje komplexní péči starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří ji pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují, a dále starým občanům, kteří umístění v domově důchodců nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.     

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 
Husova 971, 675 71  Náměšť nad Oslavou 
Telefon: 568 620 750, 568 620 751 
E-mail: info.ddnamest@gmail.com
www: ddnamest.cz
ID datové schránky: fksph3d

4.1 Kontaktní poštovní adresa 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 
4.3 Úřední hodiny 
Pracovní dny od 8:00 hod. do 14:00 hod. 
4.4 Telefonní čísla 
Kontaktní údaje z našich webových stránek 
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny 
4.8 Další elektronické adresy   

5. Případné platby lze poukázat 
19-4614080277/0100   

6. IČ 
71184520   

7. DIČ 
Organizace není plátce DPH   

8. Dokumenty
 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Zřizovací listina 
8.3 Rozpočet 

9. Žádosti o informace 
Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

  ·  Ústně – v kanceláři ředitelky organizace v pracovní dny v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod
  ·  Písemně – osobně nebo poštou na adresu: Husova 971, 675 71  Náměšť nad Oslavou
  ·  E-mailem – info.ddnamest@gmail.com
  ·  Elektronickým podáním -
  ·  Telefonicky na tel. čísle 568 620 427 v pracovní dny v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod     

10. Příjem žádostí a dalších podání 
Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.   

11. Opravné prostředky   

12. Formuláře   

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací
Informace uvedeny na portále veřejné správy na portal.gov.cz   

14. Předpisy 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
 
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek   

14.2 Vydané právní předpisy   

15. Úhrady za poskytování informací 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 
Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací. 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
Nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.   

16. Licenční smlouvy 
16.1 Vzory licenčních smluv 
Nejsou žádné vzory licenčních smluv. 

16.2 Výhradní licence 
V současné době nejsou pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
   
Výroční zprávy