titulní obrázek

KONCEPCE PÉČE

Biografie

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

poskytuje péči na základě znalosti životního příběhu seniora. Naším cílem je nastavit služby našim klientům naprosto individuálně podle jejich potřeb. Životní příběh seniora, tzn. BIOGRAFIE, nám k tomuto způsobu práce poskytuje velké množství podnětných informací a pomáhá nám tím zlepšit i vzájemnou komunikaci a naučit se jako tým lépe rozumět seniorské generaci. Na základě znalosti životního příběhu seniora, můžeme odborněji pochopit, proč se senior chová tak, jak se chová. Snažíme se pečovat nejen o tělo, ale hlavně o duši seniora. Mapujeme jeho potřeby psychické, sociální, ale i spirituální.

Maximální podporou při zavádění koncepce „Biografické péče o seniory®“ je pro nás dlouhodobá spolupráce s PhDr. Evou Procházkovou, PhD., která navazuje na je autorkou inovativní koncepce a kontinuálně vzdělává náš tým. Biografickou péči pomáhá postupně zavádět do české praxe od roku 2016. Současně přednáší tuto problematiku na několika univerzitách v ČR.

PhDr. Eva Procházková, PhD., vystudovala v Rakousku „psychobiografický model péče“ u prof. Erwina Böhma a od roku 2008 je jeho stálou spolupracovnicí. Způsob péče o seniory s onemocněním demence, podle prof. Erwina Böhma a autora modelu péče, je využívaný v německy mluvících zemích.

Jsme součástí sítě „projektových domů pro seniory“, kteří jako první implementují koncepci „Biografické péče o seniory®“ do své praxe s cílem humanizovat zdravotně sociální služby seniorům. Naše biografická péče o seniory je podložena deseti etickými zásadami.

Naším cílem je vidět seniora s celou jeho historií, ve které se odráží osobnost člověka, kterého vnímáme jako jedinečnou bytost.

Empatický a důstojný přístup k seniorům je založen na respektu a úctě k člověku v závěru jeho života.

ETICKÉ ZÁSADY PRO PRÁCI S BIOGRAFIÍ KLIENTA

Práce s biografií je poskytována na základě principu Standardu kvality č. 5. sociálních služeb a na základě Etického kodexu organizace. Při sběru biografických dat a při práci s biografií seniora se každý pracovník řídí etickými zásadami pro práci s biografií seniora.

  • Biografie nesmí být nikdy použita v neprospěch seniora.
  • Při práci s biografií respektujeme osobnost každého jedince, jeho svobodnou vůli, rozhodnutí, potřeby a přání.
  • Vnímáme lidskou důstojnost,  jako součást obrazu životního příběhu seniora.
  • Ctíme soukromí každého člověka a přistupujeme k jeho individuálním hodnotám, zvykům a rituálům vždy s respektem a úctou.
  • Úctu k člověku považujeme za významnou hodnotu v péči a odborné komunikaci.
  • Zachovávání mlčenlivosti podmiňuje vzájemnou důvěru mezi seniorem a pečujícím.
  • Neseme plnou zodpovědnost za získané informace od seniora a za svou práci. Jsme odpovědni sami sobě, seniorům a jejich rodinám, včetně partnerům i celé společnosti.
  • Udržujeme otevřené a přátelské pracovní vztahy se seniorem a jeho rodinou na základě znalostí z biografie.
  • Našim cílem je spokojenost člověka. Proto v nejvyšší možné míře usilujeme o to, aby péče navracela seniorům „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak k jejich představě o spokojeném podzimu života.
  • Pečující nikdy nesoudí život seniora, ale respektuje jeho životní cestu.

Zdroj: Procházková Eva, Biografie v péči o seniory, Grada Publishing, a.s., 2019

biografie - obrázek
certifikát kvality biografické péče o seniory