DpS Náměšť nad Oslavou

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v organizaci

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou zpracovává z pozice správce údajů osobní údaje osob v odpovídajícím rozsahu po nezbytně nutnou dobu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR). 

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou v organizaci zpracovávány v souladu s čl. 6 a 9 nařízení GDPR z důvodu:
• plnění právní povinnosti – nezbytné pro uzavírání smluv s klienty, s pracovníky a s dodavateli
• zákonem stanovené povinnosti při poskytování zdravotní a sociální péče – zpracování údajů o zdravotním stavu klientů domova, které podléhají zvýšené ochraně v organizaci
• pro účely oprávněných zájmů organizace – zpracování podléhá souhlasu, např. zveřejňování fotek

Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům s výjimkou zákonné povinnosti zpřístupnit je orgánům státní správy pro naplnění jejich činnosti. Nedochází ani k předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodních organizací.

Doba zpracování osobních údajů
Data jsou uchovávána po nezbytně nutnou dobu, která je stanovena zákonem a v souladu se spisovým a skartačním řádem organizace.

Práva subjektů údajů – fyzických osob
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zpracování osobních údajů je přiměřené a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Každá fyzická osoba (subjekt údajů) má ke svým osobním údajům tato práva:
• právo na přístup k osobním údajům – vyžádat si kopii svých osobních údajů, které jsou zpracovávány
• právo na opravu a právo na omezení zpracování – možnost aktualizace nepřesných údajů, popř. omezení jejich zpracování
• právo na výmaz jeho osobních údajů (právo být zapomenut) – pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, nebo byl odvolán souhlas s jejich zpracováním, popř. byly zpracovány protiprávně
• právo vznést námitku – proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány z důvodu oprávněného zájmu správce
• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – v případech, které vyžadují souhlas
• podat stížnost na dozorový úřad – na Úřad pro ochranu osobních údajů


Kontakt
V případě dotazu nebo uplatnění některého z uvedených práv, je možné podat žádost elektronicky a to zasláním e-mailu na adresu reditelka.ddnamest@gmail.com. V případě, že vzniknou pochyby o totožnosti tázajícího, jsme oprávněni požádat o dodatečné informace k potvrzení totožnosti.