Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

Domov pro seniory

 

Kapacita: 84 lůžek

 

Naším posláním je:

 • je poskytovat své služby seniorům, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat a umožnit jim přiblížit se běžnému způsobu života v soukromí převážně jednolůžkových pokojů

 

Naše služba je určena:

 • seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a nejsou schopni se o sebe postarat

 

Naše služba není určena pro:

a) žadatele, kteří vlivem svého zdravotního stavu mají zhoršenou orientaci a tím jsou ohroženi v podmínkách otevřeného zařízení (tzn. samostatně chodící žadatele s projevy demence)

b) žadatele, u kterých zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči

c) žadatele s akutním a chronickým infekčním onemocněním

d) žadatele, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu, psychotropních a omamných látkách

e) žadatele s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením

 

Cílem naší služby je:

 • Motivovat klienty k udržení nebo obnovení soběstačnosti
 • Pomáhat klientům udržet fyzickou kondici rehabilitací
 • Podporovat klienty k udržení psychické kondice nabídkou aktivizačních programů a pastorační péčí
 • Pomáhat klientům zachovat si dosavadní sociální kontakty (rodina, přátelé)
 • Zohlednit potřeby klientů úpravami prostředí domova a vytvářet příjemné prostředí pro život

 

Zásady naší péče:

 • 1. kvalitní péče podle individuálních potřeb

a) potřebný rozsah služby plánujeme již při podepisování smlouvy, v průběhu služby pružně reagujeme na změny, poskytujeme klientům podporu při realizaci osobních potřeb a přání, u každého klienta vedeme individuální plán
b) přizpůsobujeme naši službu potřebám klienta a snažíme se o udržení dobré životní úrovně

 • 2. respekt k lidské důstojnosti a soukromí

a) respektujeme soukromí klientů – klíč od pokoje má klient vždy u sebe, do pokojů vcházíme jen na vyzvání, na požádání se klienti mohou přestěhovat do jiného pokoje
b) zachováváme lidskou důstojnost při všech činnostech (hygiena, toaleta, oblékání, jídlo)
c) dbáme na ochranu osobních údajů a zachováváme důvěrnost sdělení

 • 3. podpora k soběstačnosti a nezávislosti

a) neomezujeme svobodu pohybu – klienti samostatně nakupují, chodí na procházky, cestují, účastní se společenského života a využívají běžných služeb města, aniž by museli svůj odchod hlásit
b) motivujeme klienty k udržení nebo obnovení soběstačnosti, pomáháme klientům udržet fyzickou kondici rehabilitačním cvičením a vodoléčbou, podporujeme klienty k udržení psychické kondice nabídkou aktivizačních programů a pastorační péčí
c) úpravou pokoje (připevnění madel, hrazdy k lůžku, přemístění nábytku, doplnění pomůcek k chůzi) pomáháme udržet nezávislost klienta na službě

 • 4. motivace klientů k zapojení se do života společnosti

a) pomáháme klientům zachovat si dosavadní sociální kontakty (i prostřednictvím internetu) 
b) organizujeme společenská setkání klientů s veřejností, spolupracujeme s organizacemi města
c) nabízíme klientům možnost studovat Univerzitu třetího věku, účastnit se přednášek a dalšího vzdělávání

 • 5. podpora klientů v rozhodování o svém životě v domově

a) hledáme možnosti jak zapojit klienta do procesu řešení vlastních problémů, klient zodpovídá za svá rozhodnutí
b) motivujeme klienty, aby trávili čas podle svých představ – mohou využívat nabídky terapeutických činností, rehabilitace nebo si svůj program volí sami, přitom respektujeme jejich volbu

 • 6. podpora vzájemné důvěry mezi klienty a personálem, vstřícný a vlídný přístup

a) při práci se řídíme etickým a morálním kodexem a Listinou základních práv a svobod