Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

Domov se zvláštním režimem

 

Kapacita: 10 lůžek

 

Cílová skupina:

Naše služba je určena seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a z důvodu Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Službu neposkytujeme žadatelům

 • a) u kterých zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči
 • b) s akutním a chronickým infekčním onemocněním
 • c) žadatelům, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu, psychotropních a omamných látkách,
       jejichž chování by mohlo narušovat kolektivní soužití
 • d) žadatelům s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením

 

Poslání:

 • Posláním služby Domova se zvláštním režimem je poskytovat sociální službu lidem, kteří z důvodu
  onemocnění různými typy demencí nejsou schopni sami o sebe pečovat. Svou činností je podporujeme
  v soběstačnosti, v dosavadních společenských kontaktech, v důstojném způsobu života při zachování
  jejich lidských práv a svobod.

 

Cíle:

 • Motivovat klienty k udržení jejich schopnosti pečovat o sebe.
 • Pomáhat klientům udržet fyzickou kondici rehabilitací.
 • Podporovat klienty k udržení psychické kondice pomocí informací z jejich života a pastorační péčí.
 • Pomáhat klientům zachovat si dosavadní sociální kontakty s rodinou a přáteli, možnost zapojení rodiny
  do péče o klienta.
 • Zohlednit potřeby klientů úpravami pokoje a vytvářet příjemné a podnětné prostředí pro život v Domově.

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • Kvalitní péče podle individuálních potřeb a na základě znalosti biografie klientů
 • Respekt k lidské důstojnosti a soukromí
 • Podpora vzájemné důvěry mezi klienty a personálem, vstřícný a vlídný přístup

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • bydlení v jedno a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením
 • pravidelný úklid pokoje, praní a žehlení prádla, drobné opravy
 • stravu 5x denně s možností dietního stravování
 • pečovatelská péče - pomoc při denních úkonech péče o vlastní osobu
 • ošetřovatelská péče včetně zajištění lékaře
 • individualizovaná sociálně terapeutická činnost
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí

 

Způsob poskytování služby:

Klienti Domova se zvláštním režimem jsou převážně umísťováni na 2. patro, kde je ošetřovatelské oddělení. Součástí naší péče je používání bazální stimulace, která se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb.
Tato metoda umožňuje člověku lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci, což je u klientů
s demencí důležité. Na klienta je nahlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti
v oblasti vnímání i komunikace.
Personál pracuje i s koncepcí biografické péče o klienty, která je zaměřená na práci s životním příběhem klienta. Dále i velmi nemocným klientům zprostředkováváme pomocí canisterapie kontakt se zvířetem, který do jejich života vnáší úsměv a dobrou náladu.